Selgitusi distantsõppe kohta

 • Õpilased kooli ei tule, vaid õppetöö toimub kodustes tingimustes.
 • Õppetöö korraldamisel lähtume kehtivast tunniplaanist.
 • Iga koolipäeva alguses kella 10-ks jõuavad eKooli õpetajatelt kodused ülesanded, vajadusel ka õppematerjalid.
 • Vastavalt õppeaines käsitletavatele teemadele, annab õpetaja kodused ülesanded kas ühe õppepäeva kohta (Nt matemaatikas, keeltes) või terve nädala ulatuses, sealjuures võivad ülesanded olla lõimitud ainetevahelise integratsiooni raames.
 • Et vältida õpilaste ülekoormust, siis koduste ülesannete andmisel lähtub õpetaja nädalatundide arvust oma õppeaines.
 • Õpilane esitab kodused ülesandeid vastavalt õpetajalt saadud juhistele kas eKooli kaudu, meilitsi või muid infokanaleid (püüame vältida liigset infomüra ja  õpilasele varemkasutamata infokanaleid)  pidi järgmise päeva hommikuks.
 • Proovime ennetada olukorda, et õppetöö koolimajja naastes on õpilasel suurel hulgal hindelisi töid, mida tuleb sooritama hakata. Seetõttu nii mõnigi kodune ülesanne on arvestuslik (A (arvestatud) / MA (mittearvestatud) või antakse tööle sõnaline hinnang kujundava hindamise raames (eKoolis märgistatud S+kommentaar). NB! A tähendab eriolukorras vähemalt 50% teadmistest, mitte ei ole võrdne hindega 5.
 • Alates 30. märtsist hinnatakse 9. klassi õpilaste töid numbriliselt. 
 • IV perioodil ei panda kokkuvõtvaid hindeid välja seetõttu, et Kolga Kool lähtub Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest õpilasi numbriliselt mitte hinnata. Vt link. IV ja V perioodi hinnatakse ühe perioodihindega, kas numbriliselt (9. klass) või hinnanguliselt kujundava hindamise raames (üleminekuklassid). 
 • Distantsõppe perioodil on eKoolis märgistus ! tähendusega, et õpetaja ootab õpilaselt töö tegemist ja esitamist. 
 • Juhul, kui õpilane ei osale distantsõppes järjepidevalt ja tema tööde esitamisesse on tekkinud lüngad, siis klassijuhataja võtab ühendust lapsevanemaga ja selgitab välja põhjused. Koostöös aineõpetajatega pakutakse välja tugi, kuidas last aidata ja nõustada, ning vajadusel individualiseeritakse töid nii, et need oleksid lapsele jõukohased.
 • Õpetaja on koolipäeva jooksul õpilasele meilitsi kättesaadav kella 16.00-ni. Kui tekib küsimusi, tasub julgesti pöörduda. Vajadusel on võimalik konsulteerida õpetajaga telefoni või teiste vestluskeskkondade teel (Skype, Google Hangouts jms). Soovitav on küsimused edastada kella 17.00ks.
 • Õpetajate kontaktaadressid leiab kooli kodulehelt:https://www.kolga.edu.ee/?page_id=307
 • Kolga Kooli distantsõppekorraldus vaadatakse üle ja vajadusel täiendatakse igal nädalal reedeti toimuval õpetajate veebitöökoosolekul. Arvestatakse õpetajate, lastevanemate, hoolekogu liikmete ettepanekutega.

Innove soovitused lapsevanematele toetamaks kaugõpet leiab siit: https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja-kuidas-saavad-vanemad-oma-last-kaugoppe-ajal-toetada/

 

Opiqu keskkonna ligipääs vanemale:

Opiqu ligipääsu loomine lapsevanemale:
Lapsevanem saab Opiqu ligipääsu pärast seda kui tema lapsele on kooli kaudu Opiqu konto loodud. Lapsevanema konto loomine sõltub sellest, kas õpilase Opiqu konto on loodud läbi eKooli, Stuudiumi või e-posti aadressi.

Kui kool kasutab Opiqut läbi eKooli või e-posti põhise kasutajakonto:
1.1. Õpilane lisab lapsevanema konto oma Opiqu seadetes, klõpsates lingile “Minu vanemad”.
1.2. Opiqu kooli administraator lisab lapsevanema kasutajakonto (selleks tuleb pöörduda nelle.nurmela@kolga.edu.ee).
2. Lapsevanem saab e-postile teate, mille kaudu saab endale määrata Opiqu parooli.
3. Seejärel saab lapsevanem Opiqusse logida aadressil www.opiq.ee, sisestades meiliaadressi kasutajatunnuse lahtrisse ning enda määratud parooli.