Tugiteenused

Meie majas käivad tugiteenuseid osutamas Kuusalu Hariduse Tugikeskuse spetsialistid.

Spetsialist Ametinimetus Ülesanded Kontakt
Susanne Rüütel sotsiaalpedagoog Sotsiaalpedagoogi ülesanne on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

susanne.ruutel@kolga.edu.ee

Annika Agu-Aasrand psühholoog Psühholoog hindab lapse vaimset võimekust ja arengut ning vaimset tervist mõjutavaid tegureid, kui lapsel on näiteks ärevus, hirmud, meeleoluprobleemid, probleemid suhetes. Psühholoog aitab välja selgitada lapse vajadused ning annab last ümbritsevatele täiskasvanutele nõu sobivate lahenduste ja sekkumiste leidmisel. annika.agu-aasrand@kuusalu.ee
Reet Soosaar eripedagoog Eripedagoog selgitab välja õppetöös raskustesse sattunud lapse arengu- ja õpioskuste taseme ja annab nõu lapsele jõukohaste õppemeetodite, -materjalide ja -keskkonna valikul. Eripedagoog uurib ja arendab lapse tunnetustegevust (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskusi, suulist ja kirjalikku kõnet. Eripedagoogi tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava(de) nõuete ja võimalustega. reet.soosaar@kolga.edu.ee
  logopeed Logopeed hindab lapse kõne- ja suhtlemisoskust ning annab soovitusi lapse kõne arendamiseks ja sobiva suhtluskeskkonna loomiseks. Logopeedi töövaldkonnad on kõne mõistmine, suulise kõne komponendid (hääldamine, grammatika, siduskõne), kirjalik kõne, kõne kasutamine (suhtlemine, tegevuste reguleerimine kõnega), mitteverbaalne suhtlemine. Samuti hindab logopeed lapse koolivalmidust. Logopeedi teenust hetkel ei ole. Otsitakse spetsialisti.
Reta Jänes haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija – HEVKO HEVKO (haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija) on isik, kelle ülesanne on korraldada tuge vajavate õpilaste õppe ja arengu toetamiseks koolisisest meeskonnatööd ning koordineerida võrgustikutöös osalemist. HEVKO korraldab koostööd erinevate valdkondade spetsialistide ja huvigruppide vahel. Vajaduse ilmnedes loob HEVKO võrgustiku õpilast ümbritsevate ametkondade vahel ja osaleb koolivälises võrgustikutöös. reta.janes@kolga.edu.ee

Kõigi Kuusalu Hariduse Tugikeskuse spetsialistide kontaktid leiad siit: https://www.kuusalu.ee/keskuse-spetsialistid