Kuusalu valla hariduspreemia

20. septembriks on võimalus esitada kandidaate Kuusalu valla hariduspreemiale.

Kuusalu valla hariduspreemia määramise eesmärgiks on esile tõsta ja tunnustada haridustöötajate tegevust, selgitada tehtud töö tulemuste põhjal välja Kuusalu valla koolituspiirkonna koolide, koolieelsete lasteasutuste, kunstikooli parim haridustöötaja, kes on töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi, pälvinud lugupidamise nii kolleegide, õpilaste kui ka lastevanemate seas. Kuusalu valla hariduspreemia on “Aasta haridustöötaja”, mis antakse füüsilisele isikule. Hariduspreemia määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud, isikute ühendused ja asutused.

Kõik esitatud kandidaadid saavad tunnustatud 5. oktoobril Joaveski rahvamajas toimuval õpetajate päeva ühisel tähistamisel. Valla hariduspreemia saaja (tänukiri, lilled ja preemia 320 eurot) valitakse välja vallavalitsuse komisjoni poolt 15. detsembriks ja antakse üle jaanuari algul toimuval Kuusalu valla tänupeol.

Kehtiv kord ja taotlusvorm on leitavad siit https://www.riigiteataja.ee/akt/410052014032?leiaKehtiv