Tööpakkumised

Kolga Kool pakub tööd assistent-projektijuhile (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendajana) (1 ametikoht)

Tööülesanded:

 • Kooli asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine
 • Töö erinevate andmebaasidega
 • Personalitöö korraldamine
 • Projektide kavandamine ning koordineerimine
 • Suhtlemine personali, õpilaste ja vanematega
 • Külaliste vastuvõtmine ja teenindamine
 • Kooli info kajastamine veebikanalites

Nõudmised kandidaadile:

 • Korrektsus, täpsus, usaldusväärsus, kohusetundlikkus, iseseisvus, hea suhtlemisoskus, koostöövõime
 • Väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • Hea inglise keele oskus
 • Kontoritarkvara kasutamise oskus
 • Dokumendihaldusprogrammide ja andmebaaside kasutamise oskus või valmidus neid kasutama õppida

Kasuks tuleb

 • Soov töötada koolis
 • Varasem töökogemus assistendi või sekretärina 

Tööle asumise aeg 10.08.2020.
 

Kolga Kool pakub tööd huvijuhile (0,5 ametikohta)
Huvijuhi tööülesanded:

 • Ülekooliliste ürituste ja projektide kavandamine ning koordineerimine
 • Huvi- ja ringitegevuse kavandamine ning koordineerimine
 • Õpilasesinduse töö juhendamine
 • Koolielu kajastamine veebikanalites

Nõudmised kandidaadile:

 • Hea suhtlemisoskus, algatusvõime, iseseisvus, koostöövõime
 • Vähemalt keskharidus
 • Varasem koolinoortega töötamise kogemus
 • Valmisolek töötada I-III kooliastme õpilastega

Kasuks tuleb:

 • Töösisule vastav haridus
 • Hea inglise keele oskus

 
Tööle asumise aeg 10.08.2020.
 
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 25. maiks 2020 digiallkirjastatult e-aadressil tonu.valdma@kolga.edu.ee
Lisainfo direktorilt 524 4813

Kooli staadioni kasutamine eriolukorras

Alates 5. maist on taas lubatud Kolga kooli staadioni kasutamine järgmistel eriolukorrast tulenevatel tingimustel:

Lubatud on ainult treeningtegevus, kus

 • järgitakse 2 + 2 reeglit;
 • kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on soovituslik distants isikute vahel 20 meetrit;
 • kasutatakse staadionit koos treeneriga kuni 10-liikmelistes gruppides;
 • alaealiste puhul peab rühma tegevust juhendama täiskasvanud treener või juhendaja;
 • regulaarsed gruppide treeningud tuleb eelnevalt registreerida (kontakt: krista.kukk@kolga.edu.ee ; tel +372 524 4809)
 • haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda; 
 • kasutada tuleb isiklikke sportimisvahendeid; grupi kasutuses olnud spordivahendite desinfitseerimise tagab treeningu läbiviija; 
 • tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks peale tegevusi territooriumile;
 • treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus treeningu korraldajal.

Võistluste korraldamine ei ole lubatud.

Käte desinfitseerimisvahendid on paigutatud kooli staadioni värava juurde nähtavasse kohta.

Õppekorraldus pärast 15. maid

Kuusalu valla ametlik seisukoht: Kuusalu valla koolide valdav enamus õpilasi jääb distantsõppele õppeaasta lõpuni.
Üldhariduskoolid edastavad lähiajal täpsemad juhised, kes ja millal on kooli oodatud ning kelle õppetöö jätkub praeguse süsteemi alusel. Eelkõige võivad kutset oodata eksamite sooritajad ja need, kes vajavad lisatuge. Tunniplaani-järgset õppetööd igapäevaselt koolides ei toimu. Kaardistatakse õpilaste koolitranspordivajadus.
Õppetöö korraldus mai teisel poolel erineb seni eriolukorra ajal toimunust. Koolid rakendavad nii projektipõhist lõimitud õpet kui ka ainepõhist õppetöökorraldust. Ka selle kohta edastavad koolid täpsema informatsiooni. Õpilase kontaktisikuks on klassijuhataja.

Kolga Koolis:

Tunniplaanijärgne distantsõpe Kolga Koolis jätkub 25. maini, et kõik vajalikud teadmised saaksid omandatud. 

Alates 25. maist -5. juunini toimub projektõpe nendele õpilastele, kellel ei ole võlgnevusi õppetöös. Projektõppe sisu ja tegevusi tutvustatakse õpilastele 25. mail.
 
Need, kellel on esitamata või omandamata töid/teemasid, nendele jätkub distantsõpe või äärmisel vajadusel kontaktõpe teadmiste omandamiseni / tööde esitamiseni.  Kontaktõpe toimub vaid neile, kes vajavad mõnes õppeaines lisatuge  25. ja 26. mail ning 1.-2. juunil. Koolipäev algab 9.30 ja orienteeruv lõpp 13.00.
 
Õpilasele, kellel on jäänud vajalikud teadmised omandamata ja ei ole võimalik välja panna positiivset aastahinnet või hinnangut, määratakse täiendav õppetöö, mis toimub veebiõppe või äärmisel vajadusel kontaktõppe vormis juunis või kontaktõppena augustis, et saavutada vajalikud teadmised. 
 
Õpikute tagastamise, tunnistuste kättesaamise jms organiseerib klassijuhataja. 
 
9. klassi õpilastele väljastatakse lõputunnistus hiljemalt 15. juuniks. 
 

Kolga Kooli hindamise korraldus alates 27. aprillist

–          alates 27. aprillist kuni 15. maini hinnatakse osa õppeülesannetest numbriliselt, hindeliste tööde/ülesannete juurde tuleb kindlasti viide, et hinnatakse numbriliselt;

–          4.-5. perioodi hinded ja hinnangud koondatakse kokku üheks perioodihindeks (võib olla A/MA);

–          aastahinded pannakse numbriliselt, v.a oskusainetes (töö- ja tehnoloogiaõpetus, kunst, muusika), inimeseõpetuses ja informaatikas, kus hindame A/MA (I poolaastal välja pandud numbrilised aastahinded jäävad kehtima);

–          sel õppeaastal me ei teisenda A/Ma numbriliseks. 

 

Kuusalu valla lastekaitsetöötaja teade

Kuusalu valla lastekaitsetöötaja teade lapsele ja noorele: „Kui sul või su sõbral on mure, anna sellest teada Kuusalu valla lastekaitsetöötaja Hellele 606 6380, helle.soots@kuusalu.ee või lasteabi telefonil 116 111. Koos leiame lahendusi! Anna kindlasti teada, kui: naaberkorterist kostub täiskasvanute karjumist ja lapse nuttu; vanemad on pidevalt joobes ja karjuvad üksteise või sinu peale; sind/sõpra karistatakse, lüüakse või on kehal muud karistamise jäljed; sinu/sõbra vanem karjub pidevalt, sõimab, kasutab ebasobivaid väljendeid; sina/sõber käitud/b agressiivselt, ei suuda rahuneda, nutad/b tihti, sina/sõber käitub ennast kahjustavalt; sina/sõber teed/b sotsiaalmeediasse pidevalt sünge sisuga postitusi. Klassijuhatajad! Palun vestelda lastega lasteabi telefoni 116 111 teemal. Et ükski laps ei jääks üksi: https://www.facebook.com/pg/lasteabi/posts/

Koolilõuna toidupakid

Jagame Kuusalu vallavalitsuselt tulnud infot:

 

Käimas on koolilõuna toidupakkide jagamise teine nädal. Toidupaki sooviavaldusi on praeguseks esitatud ca 280 lapse kohta. Kuna toidupakki on võimalik saada üks kord kahe nädala jooksul, on nendel lapsevanematel, kelle laps sai paki 27. märtsil, võimalik saada järgmisel nädalal (9. aprillil) uus pakk.

Selleks palume uuesti täita ankeet aadressil 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRJweNfTVKAAmRoDGglK1mwhsx6Of8JG_3IK63ysm0sog3UA/viewform?usp=sf_link.

Jätkuvalt on oodatud avaldust täitma ka need, kes pole pakki varem küsinud.

 

Lugupidamisega

Anu Kirsman

Kuusalu vallavalitsus

Juhtiv haridusspetsialist

Tel 6066 383; 57570906

anu.kirsman@kuusalu.ee