Kolga Kooli töökorraldus koroonaviiruse leviku tingimustes alates 2. septembrist

 1. Kooli võivad tulla terved õpilased ja terved koolitöötajad. Hingamisteede haiguste sümptomite korral, nagu köha, nohu,  palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne, peab jääma koju ning koolitöös osalemine toimub distantsilt.
 2. Koolimajja sisenendes desinfitseeritakse käed!
 3. Soovitav on kanda maske! 
 4. Desinfitseerimispunktid on koolis põhilistel liikumisteedel ja klassides. 
 5. Garderoobides viibitakse vaid üleriiete ja jalanõude vahetuseks. Garderoobis viibib korraga 3 õpilast. Teised ootavad oma järjekorda. Korrapidajaõpetaja ülesanne on jälgida, et riiete vahetamine toimuks kiiresti ja õpilased siirduksid klassidesse.
 6. Koridorides ei koguneta seltskonniti ja ei tekitata ummikuid. Vahetundideks tuleb minna õue (koolimaja ette või staadionile), halva ilma korral saali ja fuajeesse.
 7. Vahetundides tuleb klassiruume õhutada.
 8. Õpilased võivad olla vahetunnis klassis, aga peavad arvestama sellega, et aknad on avatud! 
 9. Vahetundides ei joosta ega lärmata – viiruse levitamise oht!
 10. Kooliruumides sh võimlas vahetundides palli ja aktiivseid liikumismänge ei mängita.
 11. Igal õpilasel peavad koolis kaasas olema isiklikud töövahendid ning neid omavahel ja õpetajalt ei laenata.
 12. Teiste klasside õpilastega tuleb suhelda võimalikult vähe. Vajadusel teha seda hoides distantsi. Õpilased peaksid olema koos klassiti, mitte sõpruskonniti. (Kui nakatumine toimub, siis on suhtlusringkonda kergem tuvastada).
 13. PPR. Mängunurgas ei mängita. Kui joosta, siis ainult õues, koolimajas sees on õppimine või filmi vaatamine. 
 14. Kui tuvastame haigustunnustega lapse, antakse õpilasele kirurgiline mask, isoleeritakse ta teistest õpilastest ja kutsutsutakse lapsevanem järele. Lapsevanem  peab tagama, et haigele lapsele tullakse järele.
 15. 1. söögivahetunni pikkus on 30 minutit, 2. söögivahetunni pikkus on 20 minutit:
  I söögivahetund: 11.35-11.50 sööb 1., 2. ja 4. klass,  11.50-12.05 sööb 3. ja 5. klass, õpetajatele on kaetud 2 lauda.
  II söögivahetund: 12.50-13.00 sööb 7.-8. klass ja 13.00-13.10 sööb 6. ja 9. klass ja õpetajatele on kaetud 2 lauda. 
 16. Piimavahetundi ei toimu!
 17. Oodet võimaldatakse süüa 1.-5. klassi õpilastel, kes käivad koolis bussiga.
 18. Lastevanemate ja võõraste sisenemine kooli hoonesse ei ole soovitatav, välja arvatud kokkuleppel. Lapsi soovitame oodata väljaspool koolimaja. 
 19. Esmaspäevaseid õpilaste üldkogunemist ei toimu ja vajaliku info edastavad klassijuhatajad. 
 20. Kolgas elavad või kooli jala käivad ümberkaudsetes külades elavad õpilased lahkuvad pärast tundide lõppemist kohe koolimajast. Kui õpilasel on järgneva 1 tunni pärast algamas huviring või muusikakooli tund, ei pea ta koolimajast lahkuma.
 21. Võimalusel palume kõikidel lastevanematel pärast tundide lõppu oma laps viia koju. 
 22. Ringijuhtidel on kohustus päeva lõpuks fikseerida korrketselt kõik ringis osalenud õpilased. 
 23. Üritusi korraldades tuleb kaaluda nende vajalikkust. Õppekäike ja ekskursioone soovitame korraldada klasside või rühmade kaupa. Mistahes üritust korraldades on oluline, et oleks võimalik haigestumisjuhtumi korral tuvastada lähikontaktsete ring.  Üritused, õppekäigud, ekskursioonid tuleb kooskõlastada eelnevalt kooli juhtkonnaga. 
 24. Klasside distantsõppe vajadust hindame jooksvalt.
 25. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat puudumistõendi esitamisel puudumise põhjusest: haige, arstilkäik, kodused põhjused.
 26. Õpilasel on kohustus õppetöös kasutada Kolga Kooli meiliaadressi: (eesnimi.perenimi@kolga.edu.ee). Parooli ununemisel pöörduda uue parooli saamiseks nelle.nurmela@kolga.edu.ee, priit.tammets@kolga.edu.ee, brigitta.vaikre@kolga.edu.ee 
 27. Kui õpilane on haiguse tõttu distantsõppel, aga ülejäänud klass on kontaktõppel, siis õppimise saab õpilane eKoolist TUNNIKIRJELDUSE (see, mida teised tunnis teevad) ja ÜLESANNETE (kodused ülesanded) alt. Videotunde kodus olevale õpilasele ei üldjuhul ei korraldata. Abi ja küsimuste korral pöörduda õpetaja poole meili teel. 
 28. Haigustunnusteta õpilase distantsõppele jäämine lapsevanema soovil kontaktõppe ajal on lapsevanema, õpilase ja kooli ühine otsus. Distantsõppe lubamisel tuleb muuhulgas hinnata ka õpilase edasijõudmist, iseseisva õppimise võimekust ja pere tuge õppimise toetamisel.