Vastuvõtt 1. klassi

Hea 2020. a sügisel kooli tuleva lapse vanem!
Praegune olukord on tinginud selle, et kevadkooli ei toimunud ning samuti jääb ära maisse planeeritud lastevanemate koosolek.

Ootame avaldusi lapse 1. klassi õppima asumise kohta 15. juuniks.

Avaldusi on võimalik esitada nii digitaalselt kui ka paberkandjal.
1.       Digitaalselt: Laadige kooli kodulehelt alla avalduse vorm (see on leitav siit: LINK), täitke see, allkirjastage digitaalselt ja saatke koos sünnitõendiga kooli kool@kolga.edu.ee.
 
2.       Paberkandjal: Laadige kooli kodulehelt alla avalduse vorm (see on leitav siit: LINK), printige välja, täitke see, allkirjastage ja saatke koos sünnitõendi koopiaga kooli: Kolga Kool, Kolga, 74602, Harjumaa või pange kooli välisukse kõrval asuvasse postkasti.  

Selgitusi distantsõppe kohta

 • Õpilased kooli ei tule, vaid õppetöö toimub kodustes tingimustes.
 • Õppetöö korraldamisel lähtume kehtivast tunniplaanist.
 • Iga koolipäeva alguses kella 10-ks jõuavad eKooli õpetajatelt kodused ülesanded, vajadusel ka õppematerjalid.
 • Vastavalt õppeaines käsitletavatele teemadele, annab õpetaja kodused ülesanded kas ühe õppepäeva kohta (Nt matemaatikas, keeltes) või terve nädala ulatuses, sealjuures võivad ülesanded olla lõimitud ainetevahelise integratsiooni raames.
 • Et vältida õpilaste ülekoormust, siis koduste ülesannete andmisel lähtub õpetaja nädalatundide arvust oma õppeaines.
 • Õpilane esitab kodused ülesandeid vastavalt õpetajalt saadud juhistele kas eKooli kaudu, meilitsi või muid infokanaleid (püüame vältida liigset infomüra ja  õpilasele varemkasutamata infokanaleid)  pidi järgmise päeva hommikuks.
 • Proovime ennetada olukorda, et õppetöö koolimajja naastes on õpilasel suurel hulgal hindelisi töid, mida tuleb sooritama hakata. Seetõttu nii mõnigi kodune ülesanne on arvestuslik (A (arvestatud) / MA (mittearvestatud) või antakse tööle sõnaline hinnang kujundava hindamise raames (eKoolis märgistatud S+kommentaar). NB! A tähendab eriolukorras vähemalt 50% teadmistest, mitte ei ole võrdne hindega 5.
 • Alates 30. märtsist hinnatakse 9. klassi õpilaste töid numbriliselt. 
 • IV perioodil ei panda kokkuvõtvaid hindeid välja seetõttu, et Kolga Kool lähtub Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest õpilasi numbriliselt mitte hinnata. Vt link. IV ja V perioodi hinnatakse ühe perioodihindega, kas numbriliselt (9. klass) või hinnanguliselt kujundava hindamise raames (üleminekuklassid). 
 • Distantsõppe perioodil on eKoolis märgistus ! tähendusega, et õpetaja ootab õpilaselt töö tegemist ja esitamist. 
 • Juhul, kui õpilane ei osale distantsõppes järjepidevalt ja tema tööde esitamisesse on tekkinud lüngad, siis klassijuhataja võtab ühendust lapsevanemaga ja selgitab välja põhjused. Koostöös aineõpetajatega pakutakse välja tugi, kuidas last aidata ja nõustada, ning vajadusel individualiseeritakse töid nii, et need oleksid lapsele jõukohased.
 • Õpetaja on koolipäeva jooksul õpilasele meilitsi kättesaadav kella 16.00-ni. Kui tekib küsimusi, tasub julgesti pöörduda. Vajadusel on võimalik konsulteerida õpetajaga telefoni või teiste vestluskeskkondade teel (Skype, Google Hangouts jms). Soovitav on küsimused edastada kella 17.00ks.
 • Õpetajate kontaktaadressid leiab kooli kodulehelt:https://www.kolga.edu.ee/?page_id=307
 • Kolga Kooli distantsõppekorraldus vaadatakse üle ja vajadusel täiendatakse igal nädalal reedeti toimuval õpetajate veebitöökoosolekul. Arvestatakse õpetajate, lastevanemate, hoolekogu liikmete ettepanekutega.

Innove soovitused lapsevanematele toetamaks kaugõpet leiab siit: https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja-kuidas-saavad-vanemad-oma-last-kaugoppe-ajal-toetada/

 

Opiqu keskkonna ligipääs vanemale:

Opiqu ligipääsu loomine lapsevanemale:
Lapsevanem saab Opiqu ligipääsu pärast seda kui tema lapsele on kooli kaudu Opiqu konto loodud. Lapsevanema konto loomine sõltub sellest, kas õpilase Opiqu konto on loodud läbi eKooli, Stuudiumi või e-posti aadressi.

Kui kool kasutab Opiqut läbi eKooli või e-posti põhise kasutajakonto:
1.1. Õpilane lisab lapsevanema konto oma Opiqu seadetes, klõpsates lingile “Minu vanemad”.
1.2. Opiqu kooli administraator lisab lapsevanema kasutajakonto (selleks tuleb pöörduda nelle.nurmela@kolga.edu.ee).
2. Lapsevanem saab e-postile teate, mille kaudu saab endale määrata Opiqu parooli.
3. Seejärel saab lapsevanem Opiqusse logida aadressil www.opiq.ee, sisestades meiliaadressi kasutajatunnuse lahtrisse ning enda määratud parooli.

 

Teade!

Koroonaviiruse leviku piiramisel on oluline vähendada kontakte miinimumini.

Et vältida kogunemisi, siis sulgeme treeningtegevuseks, sportimiseks ja vaba aja veetmiseks kooli staadioni.

Palume mõistvat suhtumist.
Olge hoitud!

Kolga Kooli staadioni kasutamise reeglid

STAADIONI KASUTAJA JA KÜLASTAJA MEELESPEA

 • Staadionile ei ole lubatud siseneda jalg- ja tõukerataste,
  rulluiskude, mootorsõidukite vm sarnaste vahenditega ning
  koerte jm koduloomadega.
 • Staadionil on keelatud viibida alkoholijoobes või muude
  narkootiliste ainete mõju all.
 • Staadionil on keelatud suitsetamine.
 • Staadionile on keelatud kaasa võtta ja tarvitada alkohoolseid
  jooke, narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaaras jooke.
 • Kasutajad on kohustatud hoidma staadionil puhtust ja käituma
  heaperemehelikult!
 • Kool ei vastuta kasutajatel tekkinud vigastuste või muude
  terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
 • Külastaja vastutab täielikult enda poolt staadionile tekitatud
  kahjude eest!
 • Staadioni territooriumile ei tohi tuua kergesti purunevaid või
  vigastusohtlikke esemeid.
 • Lapsevanem vastutab staadionile kaasa võetud lapse turvalisuse
  eest. Staadionil toimuvate võistluste ajal tuleb laps hoida enda
  läheduses.
 • Staadioni külastaja peab täitma Kolga Kooli esindajate nõudeid
  ja juhiseid.

 

Küsimuste korral helistada
52 44 809, Krista Kukk
Kolga Kooli majandusjuht

Külmast ilmast ja sellega seonduvast

Kuna ilmad on külmad, siis on vajalik kooli tulles end soojalt riietada.

Külmade tõttu ei ole ka siseruumid (klassid, koridorid) nii soojad kui eelmisel veerandil. Seetõttu tuleb end ka siseruumides soojemalt riidesse panna.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1)miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;

2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;

2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Võimla kasutamise reeglid

 • VÕIMLAS LIIKUMISEKS JA SPORTIMISEKS KASUTAME AINULT VAHETUSJALANÕUSID!

 

 • Saal on läbipääsuks raamatukokku ja muusikaklassi avatud kogu koolipäeva ulatuses.

 

 • Sportimiseks on parimad sisejalanõud, millega pole eelnevalt käidud õues. Hea oleks tulevikus muretseda jalanõud, mis ei jäta põrandale musti jutte.

 

 • Mängimise vahetunnid kõikidele koolilastele on pärast  3., 4. ja 5. tundi.  Selleks, et oleks mõnus ja ohutu mängida ja mürada, jätame jalanõud ukse taha.

 

 • Treeninguteks kasutame võimlat vastavalt treeningute graafikule, mille kinnitab direktor. Muul ajal kasutus ainult kokkuleppel direktsiooniga.